REGULAMIN

 

Regulamin konkursu „Jak uratować związek?”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 8 049 073,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej: „Organizatorem” lub „Onet”.

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach 18.03.2013- 01.04.2013 r.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Definicje:

- Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Grupy Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością Grupy Onet.pl S.A.;

- Regulamin – niniejszy regulamin;

- Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

- Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet;

- Serwis blog.pl – serwis blogowy znajdujący się pod adresem www.blog.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Onet prowadzi Serwis.

- Serwis digart.pl – serwis znajdujący się pod adresem www.digart.pl a także innymi adresami internetowymi pod którymi Onet prowadzi ww. serwis.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy Portalu Onet, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają wymagania określone w pkt. 2.3. Regulaminu.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy być użytkownikiem Serwisu blog.pl, tj. posiadać konto w Serwisie blog.pl i prowadzić w Serwisie blog.pl swojego bloga.

2.4. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając swoje zgłoszenie zawierające Historię/Opowiadanie na temat „Jak uratować związek?” poprzez wysłanie zgłoszenia (zawierającego imię, nazwisko, adres e-mail oraz link do notki o tematyce konkursowej na adres e-mail jak_uratowac_zwiazek@onet.pl (który jest dostępny na blogu konkursowym www.jak-uratowac-zwiazek.blog.pl) zgodnie z pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu.

2.5. Aby zgłoszenie do konkursu było ważne, pod linkiem lub w załączniku należy zawrzeć oświadczenie o takiej treści:
Akceptuję regulamin Konkursu „Jak uratować związek?”. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Onet.pl SA z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji konkursu.

2.6. Zgłoszona do konkursu notka blogowa powinna zawierać minimum 1500 znaków ze spacjami.

2.7. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.11. Nagrodami w Konkursie są książki „Sophia Loren. Życie jak film” Silvany Giacobini (34,90 zł) oraz „Plan: żyć długo i szczęśliwie” Alisy Bowman (wartość 32,90 zł), Wydawnictwo Znak Literanova. Łączna wartość jednego zestawu nagród: 67,80 zł.

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest przesłanie e-maila na adres jak-uratowac-zwiazek@onet.pl podając przy tym dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz linku do notki konkursowej z bloga. Historia/Opowiadanie stworzona przez Uczestnika Konkursu powinna zostać umieszczona na jego blogu w Serwisie blog.pl w formie notki wraz z zawarciem na początku wpisu informacji „Ta notka bierze udział w konkursie Blog.pl i Wydawnictwa Znak pt. „Jak uratować związek”. Szczegóły pod adresem www.jak-uratowac-zwiazek.blog.pl. Historie/Opowiadania zgłoszone w danym terminie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, która wyłoni 10-ciu, jej zdaniem, najlepiej napisanych historii zgłoszonych do Konkursu.

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Historia/Opowiadanie nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do Historii/Opowiadania, która nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.3 Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego Historię/Opowiadanie „Jak uratować związek?” Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na publikację Historii/Opowiadania na stronach internetowych w domenie onet.pl i na stronach Serwisu www.blog.pl z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu Historii/Opowiadania,

b) wprowadzanie Historii/Opowiadania do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania Historii/Opowiadania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Historii/Opowiadania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie Historii/Opowiadania (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Historii/Opowiadania, wymaganych przez specyfikę medium internetowego,

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Historii/Opowiadania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania Historii/Opowiadania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Historii/Opowiadania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) Historii/Opowiadania;

j) prawo dostosowania funkcjonalności Historii/Opowiadania do wymagań Portalu Onet;

k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się z Portalem Onet,

l) prawo wykorzystania Historii/Opowiadania w celu promocji i reklamy,

m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danej Historii/Opowiadania, w tym przekazywania Historii/Opowiadania, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n) prezentowania Historii/Opowiadania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. SMS/MMS);

o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.4. Kryterium wyłonienia zwycięzcy jest nadesłanie zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej napisanej Historii/Opowiadania. Komisja Konkursowa wyłoni 10-ciu najlepiej napisanych Historii/Opowiadań, które będą nagrodzeni zestawem dwóch książek: „Sophia Loren. Życie jak film” Silvany Giacobini oraz „Plan: żyć długo i szczęśliwie” Alisy Bowman, Wydawnictwo Znak Literanova

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej nagrody.

3.6. Posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w następującym terminie: do 14 dni od zakończenia Konkursu

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.10. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na blogu konkursowym pod adresem www.jak-uratowac-zwiazek.blog.pl najpóźniej po upływie 3 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt. 3.6. niniejszego Regulaminu.

4.2. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 24 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej.

4.3. Każdy zwycięzca Konkursu, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer dowodu osobistego. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym Regulaminem. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o miejscu odbioru nagrody.

4.4. Każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na blogu www.jak-uratowac-zwiazek.blog.pl. Imię i Nazwisko zwycięzcy Konkursu będzie opublikowane na blogu konkursowym po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej procedura wyłonienia Zwycięzcy nagrody głównej Konkursu opisana w punkcie 3.4 i 3.5 powtórzy się.

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

4.9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Grupa Onet.pl S.A., ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Blog”.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Onet.

6.3 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu konkursowym www.jak-uratowac-zwiazek.blog.pl w zakładce „Regulamin”

7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 • Konkurs

  Jak uratować związek? Opowiedz nam swoją historię!

  Prześlij notkę ze swojego bloga, zdobądź rozgłos i wygraj!

 • Jurorzy

  Marzena Rogalska

  Dziennikarka telewizyjna i radiowa
  Katarzyna Miller

  Psychoterapeutka, publicystka, filozofka, poetka
  Marcin Mroczko

  Szef serwisów turystycznych i społeczności w Onecie
 • Organizator